Terminalhantering

bild 5 avlastning taagvagn

För terminalhantering med inriktning mot pall- och rullhantering finns sedan 30 år tillbaka en stark och kvalitetsmedveten tradition.

Vi utför godshanteringstjänster på kaj eller terminal. Via uppställningsplats på upplagsyta eller i magasin körs godset fram till fartygets sida vid kaj, eller vice versa vid lossning. 
Enhetsberedning eller brytning av gods på eller i lastbärare (stuffning/strippning) utföres också samt godshanteringstjänster i samband med uthyrning av magasin eller upplagsytor. Tillhörande kringtjänster såsom lageradministration och uthyrning av magasinsutrymme till kund som för egen räkning hanterar gods ingår också i vårt terminalarbete.
Vägtransporter och hantering av produkter mellan lager i Oskarshamns hamn och kunders anläggningar inom Oskarshamns närområde utföres efter avtal eller överenskommelse mellan kund och Smålandshamnar AB.

Smålandshamnar AB har effektiviserat verksamheten med Hogias terminal- och lagersystem. Vår kärnverksamhet är att utföra hamn- och godshanteringstjänster genom att betjäna fartyg som anlöper hamnen och en del av vår strategi är att även vara en växel mellan olika transportslag. 
Terminalsystemet rationaliserar hanteringen av containerdepån genom att automatiskt styra och optimera flödet av in- och utgående containrar både vad gäller platsallokering i hamnen, strippning och stuffning. Det ger dessutom både oss och våra kunder realtidsinformation. Kunden kan själv via webben enkelt se aktuell status på vad som händer med deras produkter i hamnen.
Genom lagermodulen i systemet kan vi dessutom öka godsflödet, i detta fall sågade trävaror. Produktiviteten ökar när den manuella hanteringen försvinner och systemet automatiskt skapar jobblistor för stuveriarbetet. Även lagerdelen ger kontinuerlig realtidsinformation och man kan nå systemet via ett användarvänligt webbgränssnitt.