Miljö

All verksamhet som Smålandshamnar AB bedriver innebär påverkan på den yttre miljön genom bland annat buller, utsläpp till luft, avfall, kemikalier och energi. Gällande tillstånd från bland annat Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen medför villkor vad gäller utsläpp till luft, vatten, bullernivåer och säkerhet. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001 vilket ger stöd i vårt fortsatta miljöarbete.

gemensam logga rise

Inriktningen gällande hamnverksamheten ska hela tiden vara att miljökraven uppnås med marginal och att miljöarbetet präglas av ständiga förbättringar för att kunna skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar. Myndigheter, kunder och närboende ska uppleva bolagets hamnverksamhet som miljömässigt korrekt och som en ”god granne”.

Kommande projekteringar och investeringar ska präglas av miljö- och energimässiga, tekniska och ekonomiska sammanvägningar.