Miljö

logga sp

Smålandshamnar ABs miljöarbete ska utgöra en integrerad del av verksamheten i vårt arbete inom hamn- och stuveri samt därtill hörande kringverksamhet. Vi ska härvidlag anta en helhetssyn. 

Det innebär att vi ska
- sträva efter att minska användandet av energi och naturresurser samt minska emissionerna till omgivningen.
- uppfylla gällande miljölagstiftning samt överskrifter och övriga krav som organisationen berörs av.
- sträva efter källsortering och återvinning av avfall
- prioritera miljömedvetna leverantörer och miljöanpassade produkter.
- kartlägga miljöbelastningen enligt upprättade mål.
- förebygga emissioner genom att beakta miljöpåverkan vid utveckling av varje ny tjänst och investering.
- öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare.
- ha en öppen attityd vad beträffar miljöfrågor samt ständigt förbättra vår miljöprestanda.

cert miljoe bild