GDPR och personuppgifter

Din integritet är viktig för oss på Smålandshamnar AB. Så här hanterar vi dina personuppgifter:

Smålandshamnar AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679

Allmänna handlingar
Smålandshamnar AB är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Smålandshamnar AB ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingar innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets – och sekretesslagen (2009:400). Sekretessenligt offentlighets – och sekretesslagen gäller för personuppgifter om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Hur har vi fått dina personuppgifter?
I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig. När du  t ex. lämnar en ansökan om något; inpassering i hamnområde, en tjänst hos oss eller dylikt, så måste vi kunna identifiera att du verkligen är du för att kunna handlägga ditt ärende. Vi behöver även uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende, en förfrågan eller din anställning i hamnen m.m. på ett korrekt sätt. Vi behandlar inte dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats så kontakta personuppgiftsansvarig.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en nu levande person; till exempel namn, personnummer, postadress, e-postadress, IP-adress. Det kan också vara ett foto eller en rörlig bild.

Vad innebär behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Begäran om rättelse
Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Smålandshamnar AB, via brev, e-post eller telefon 010-356 39 00. Har du klagomål på Smålandshamnar AB angående en felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på en enligt dig tillfredställande sätt, kan du kontakta Integritetsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar som utförs, är Smålandshamnar AB, Norra Strandgatan 50, 572 32 Oskarshamn med organisationsnummer 556028-4563. Du har rätt att kostnadsfritt begära en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig. Om du har frågor kring behandlingen ska du kontakta den personuppgiftsansvarige via
info@smalandshamnar.com

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kontaktar du i första hand info@smalandshamnar.com, telefon 010-356 39 00. Dataskyddsombud för Smålandshamnar AB är Therese Jigsved, Sydarkivera, som kontaktas via dataskydd@sydarkivera.se