Kvalitet

Smålandshamnar AB ska hantera kundernas gods och utföra tillhörande tjänster på ett sådant sätt att kundernas behov och krav (myndigheternas och omgivningens krav) uppfylls samt sträva efter ständiga förbättringar i verksamheten.
ISO 9001 ska beskriva den operativa och administrativa kvalitet som är ett resultat av de krav och önskemål som kunderna uttryckt.
Resultatet av den definierade kvaliteten är att företaget och dess anställda vid varje tillfälle uppfyller de löften företaget utställt.

Ledningens ansvar

Bolaget har en övergripande kvalitetspolicy som klargör vår inställning i frågor rörande kvalitet. Företagsledningen ansvarar för att policyn är förstådd och tillämpad. Bolaget har fastställt kvalitetsmålsättningar som kvantifieras i ett antal mätvärden. Nyckeltalen beräknas en gång per månad och redovisas i diagramform. Nyckeltalen följs upp och redovisas på ledningens genomgång.

Organisation

gemensam logga rise

Samtliga funktioner som omfattas av bolagets kvalitetssystem har fått ansvar och befogenheter samt samarbetsförhållanden specificerade.
Bolagets krav på resurser, d v s personella och maskinella, är specificerade. Respektive produktionsplanerare ansvarar för att erforderliga resurser i arbetsområdena finns tillgängliga vid utförande av erbjudna tjänster samt att de får erforderlig utbildning för att klara av de tjänster som skall utföras.
Bolagets verkställande ledning har inom sig utsett en ansvarig representant för att tillse att kvalitetssystemet upprättas, implementeras och vidmakthålls. Företagsledningens representant rapporterar till företagsledningen på fastställda ledningsgenomgångar en gång per år.