Inbjudan till samråd

Avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utbyggnad av Oceankajen i Oskarshamns hamn

Smålandshamnar AB (bolaget) bedriver hamnverksamhet i Oskarshamns kommun, Kalmar län. I linje med stadens ambition att utveckla den inre delen av hamnen för bostäder m.m. planerar bolaget en utbyggnad av den s.k. Oceankajen i den yttre delen av hamnen. Utbyggnaden kommer bl.a. innebära att fartyg som idag trafikerar den inre hamnen istället kan anlöpa Oceankajen.

För utbyggnad av Oceankajen kommer bolaget att ansöka tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för anläggningsarbeten och för bedrivande av hamnverksamhet vid Oceankajen.

Inför framtagande av ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning genomför bolaget nu ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Ett samrådsunderlag har tagits fram där den planerade verksamheten och dess förväntade miljöeffekter- och konsekvenser beskrivs närmare, se länk längre ned på sidan.

Med vänlig hälsning

Niclas Strömqvist
Smålandshamnar AB

Inbjudan till samråd myndigheter, bolag m.fl. 2022-04-20

Samrådsunderlag Smålandshamnar AB utbyggnad Oceankajen2022-04-20